1. Algemeen
2. Gegevens
3. Doeleinden
4. Verstrekking aan derden
5. Cookies
6. Uw rechten
7. Webwinkelkeur

1. Algemeen
Truelight.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker en verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de internetdienstverlening van Truelight.nl aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens
Bij en/of na bezoek van de website verzamelt Truelight.nl twee soorten gegevens van de gebruiker: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Truelight.nl website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht. Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan Truelight.nl heeft verstrekt. Het eigendom van de door de website verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan Truelight.nl verstrekt hebben. Truelight.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de website deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden
Truelight.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de eigen website. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via Truelight.nl met het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Truelight.nl verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website en worden aangewend om de website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden
Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Truelight.nl geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Truelight.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies
Truelight.nl kan gebruik maken van cookies, data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Truelight.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de website, dan wel de diensten van Truelight.nl. In de browser instellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Truelight.nl verleent niet meer kunnen worden gebruikt. Truelight.nl wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

6. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht: u heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht: u heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid: u heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten:u heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Truelight.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

7. Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan dient u uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te vragen. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkelkeur verzamelt reviews door middel van uitnodigingen. Hiervoor gebruiken zij Mandrill als e-mailpartner. Bij eventuele moderatie verzoeken sturen zij u via SupportBee een e-mail en deze derden zijn noodzakelijk om de klanten te bereiken voor het vragen om een beoordeling. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wilt u advies?

Wij helpen u graag op weg met tips of een advies op maat. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

email info@truelight.nl
call 0522 - 47 31 61